Leerer, picher xraywer, xtutënte, aler leeser un noch layt woo mit kultur xafe, hon fiil se fayre in april - von Solange Hamester Johann*

02april = Welts Taach fom Khiner Puch
09april = Natsional Taach fon te Pipliotëk
18april = Natsional Taach fom Khiner Puch
‘23april = Welts Taach fom Puch

Te haupste opjektiif fon tëne festlichkheete is tas leese als basis instrumënt fer ti aus
piltung un formatsioon fon en person fortere.

Aach mit tëm opjektiif im sin, konsentreyert sich te Proyekt Hunsrik ekstra uf ti
puplitseerung fon picher fer khiner un junge, woo tee khëntnis fer sayn kanses leewe
lang traan un weyer ways, tii kesunte kewoonheete in sayn familye infiire un wayter
hale.

In te Uniwersal Literatur inseriert, hat te Proyekt Hunsrik xon “Te Kleene Prins”
iwersetst un puplitseyert, woo noo te Piipel tas meyerxte iwersetste un ferkhaafte puch
fon te Welt is, un noch “Mayn Liipste Kexichtcher”, woo 12 Klasike fon te khiner
literatur sin.

Auser tii, hon meyer, unich anere, aach puplitseyert: te Ilustrierte Tiksyonar fer
Khiner, Piiplixe Awentuure I un II, 2 Ilustrierte Khiner magazines ore revistas. Un
hayt, sin meyer ti Piiplixe Awentuure III un IV am iwersetse un hon im plaan tas yoer
2021 tray naye picher puplitseere.

Was hoolt te Proyekt Hunsrik sich foer too temit?

Im taachlich leewe kewe 1.500 pis 3.000 wërter penutst. Fon en xuuler khint fon te 1º
pis 4° klas hoft mer tas es weenichstens 1.000 wërter khëne tuut.

Ti xprooche preserweere un ti ferpraytung fon picher karanteere aach te xuts un ti
wayter erhalung fon raare khëntnise fon te foleke uf em Planet.

Ti ferpintunge tswixe xprooche un picher mise wayt un prayt kefortert un eksploreyert
kewe, wayl picher en kraft fer te foerxrit sin un austruks instrumënte woo ti xprooche
raycher mache. Toch noch in te tsayte fon te naye teknolojie playwe ti picher mit
hooche weyert, laycht se penutse un praktix fer ti khëntnis fertaylung. Picher sin ti ek
phayler fon te wisens kemaynte un sin esensial fer ti frayheet un piltung fer ale mënxe
se promoweere.

Ti witaliteet fon te xprooche hëngt ap soo fiil an te penutsung fon sayn folek soo wii
an en kroos protuktsioon fon xuule materiale un ketrukte thekste. Wën es weenich
picher un petakookixe material in lokale xprooche un kulture kept, tas xteyert te
tesenwolwimënt un sosial inklusioon un ferprecht ti rechte uf ti meenungs frayheet.

Mer mise mee mache fer material un picher fertayle soo prayt un kerechtich wii
mechlich, soo tas ale layt - khiner foer alem - in te xprooch leese khëne woo sii aus
suuche tuun, ekstra in sayn moter xprooch.

En xprooch is leewent soo lang wii khiner tii am xpreche sin ore am lërne.
Ti xprooch is ti seel fon en folek.

Xeene kruus aus Thee Walt.