Ti Imikrante un te Farrape Kriich – von Solange Hamester Johann*

Tas taytxe pluut un ti taytx xprooch waare tswixe 1835 un 1845 pay te Farroupilha-Rewolutsioon xtarek presënt. Waare ploos elef yoer rom kang tsayt tas ti eyerxte inwanerer aankhom waare im Rio Grande do Sul, un sayne noye Haymat iwernom hate, tan muste se xon am lëngste konflikt im prasilianixe lant tayl nëme.

Mee wii 5.000 taytxlëner hate sich pis 1835 in te kroos St. Leopoldo xon niter kelos kehat un waare soo fiil fon Farrape wii aach fon Imperiaale tisputeyert kep weche sayn protuktsioons kraft un aach weche sayn mënxliche kriichs potentsial mit mëner woo militeerix eksperiëns hate in Europa un aach in te Yechter Batalions fom Rio de Janeiro woo fiil fon tëne finef yoer ketiint hate. Soo, waare se kans aktiif in te Farrape Tëkate un fersorichte entweeter ti trupe mit sayn rayche ërnte un xlacht fii, un noch kayl un muule, ore hon mit tëne uf te tswaay sayte kekriicht, ti meyerxt tsayt ketswung.

Fer ti Farroupilhas waar ti kholonii en stratëjixer phunkt ticht an Porto Alegre, was imer te opjektiif fon sayn trupe waar.
Ti Historiker Hilda Hübner Flores saat tas in tee tsayt hon ti inwanerer, woo xon keweent waare mit te flus xif faart in te fluse Rhein un Mosel in sayn lant, aankefang kehat rustike xife se paue un sayn protukte iwer te Rio dos Sinos uf te market se pringe in te haupt xtat Porto Alegre. Foer te rewolutsioon waare unser foerkhomer xon in kontitsioone fer ales was se tuun hat mit akrikultur un hantwërks protukte, un sokaar rayt, tsuuch un xlacht tiire se liwre.

Fon yuuni 1836 pis 1840 hon ti Farrape fier yoore lang ti kapital umkekrayst kehat, woo xon 12.000 inwooner hat. Te mitel woo te Kholonii Tirektor, Cel. Daniel Hillebrand kefun hot fer se helfe waar tas er wayter hiin Porto Alegre iwer te Rio dos Sinos un Guaíba es mitel un material liwre teet. Too hot en kexicht fon kefaare, ferluste un forterunge aankefang. In te tswixe tsayt hot ti kholonii aach aankrife un aus raupung mit kemach, un fiil mools waar tas fii un ti plantaaje kehoop kep.
Satleraye, xuu macher , hiit faprike, weeperaye, xnayteraye un manioks fariin faprike hon importante rol kexpiilt fer ti liwerung fon material fer tas
militeyer, un te tsaal fon te kexefts layt woo xife hate un sayn ruter ore remadores hon keheyert tsu tëne importante layte woo fer ti unerhalung fon
te haupt xtat Porto Alegre un sayn pewooner fiil neetich waare.

Tëm noo was te Historiker Germano Moehlecke saat, hate meyer in 1841 in S. Leopoldo 46 poote un 300 persoone am xafe mit tëm sort transport.
Ap noofëmper 1841 hon ti poote aankefang in krupe se reese iwer te Rio dos Sinos, mit militeerix peklaytung, weche te aus raupung, fer ti atake um
se hale.

Ti ekonomii fon te taytxe inwanerungs rechioone hot noch mool aankefang se wakse noo te transferëns fon te haupt xtat fon te Farroupilhas noo
Caçapava, im yoer 1841, was tan ti khëmfe noo te Kampagne rechioon kefiert hot. Iwer ti tseen yoer fon tëm kriich, waar ti xermaanix inwanerung xtil kextelt
kep. Am yoer kang 1846 is tee protses tan noch mool xtarek aankefang kep un tausente fon unser foerkhomer khonte tan heyer kewanert khome.

Xeene kruus aus Thee Walt.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *