Linkwistike Rechte un Welts Taach von te Moter Xproch – von Solange Hamester Jochann

Ti Teklaratsioon fon te Linkwistike Rechte saat tas ale linkwistike kemeenxafte ti recht hon fer se saan wii fiil sayn xprooch penutst kewe sol in te komunikatsioon un wii fiil se als xtuutium opjëkt penutst kewe sol uf ale piltungs xtof in sayne teritoorium, fon khiner kaarte pis uniwersiteete.

Un te Artikel 41, woo iwer Kultur xprecht, saat:
1. Ale xprooch kemeenxafte hon ti recht fer sayn xprooch se keprauche un in ale forme fom kulturaale austruck se erhale un promoweere;
2. Ale xprooch kemeenxafte hon ti recht folxtënich se wakse in sayne aychne kulturale raum.

Hier mayne ich, tas ti xermaanixe kholoniie sich aarich kuut uf kexaft hon in sayne aychne kulturaale raum: mit farayne,folkloor tans krupe, bandinhas, kastronomii, relijiosichkheet, usw. Soo fiil, tas en haufe fon unser xtet wakse mit em susës fon unser feste un ti thipixe protukte fon unser layt.

Meyer mise ploos noch tas pilt komplët mache:
– en kreesere weyert kewe fer unser moter xprooch. Ti UNESCO hot te Taach fon te Moter Xprooch ketsoo fer uns erinere an tëm meechtiche kroose weyert fon tëm importante mitel fer kraat tii kulturaale weyerte, ti ërepxaft woo yeete folek wayter liwre wil fer sayn neekste xeneratsioone.

Halt aych munter, liiwe heerer!!!
Xene kruus aus Thee Walt!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *