Moter Xprooch (II) – von Solange Hamester Johhann*

Un tas is tan en situatsioon fon tswaayxproochichkheet, wii in unsere kholoniie.

Ale xprooche sin austruk fon en kolektiif itentiteet un en ferxiitne weech
fer ti realiteet ferxteen un pexraywe. Soo, mise ti xprooche ale neetiche
kontitsioone penutse khëne fer sich ausaarwate in ale sorte funktsioone.

Yeete xprooch is en realiteet woo kemeensaam uf kepaut kep is
un is too in te kemeenxaft woo tas xteet fer en indivitueele keprauch fer
yeete mënx als tsusamenhalt instrumënt, als itëntifikatsioon,
komunikatsioon un kreatiife austruk.

Yeete linkwistik kemeenxaft hat ti recht fer sich orkaniseere un sayn
aychne materiaale atministreere fer ti pest aanwëung fon iire xprooch in ale
sosiaale funktsioonen.

Yeete linkwistik kemeenxaft hat ti recht fer kotifitsiire, fer stantartisiire, fer
preserweere, iire xprooch sisteem aus aarwate un promoweere, oone
intusierte ore ketswungne xteerunge.

Yeete linkwistik kemeenxaft hat ti recht fer ti nootwëniche mitle aanwëne
fer se fersichere tas sayn xprooch fer ti neekste xeneratsione wayter kelërnt
kept.

Ti ONU saat tas en tritel (1/3) fon te xprooche woo hayt uf te Welt
kexproch kewe, sin in kefoer fer ausxtërwe.

Tesweche is te Internatsionaale Taach fon te Moters Xprooche, am 21
feepruer, en aanxtrëngung, um ti erhalung un ti xitsung fon aler kexprochne
xprooche fon te foleke fom Planët se fortere.

Xeene kruus aus Thee Walt.

*Solange Hamester Johann ist die Leiterin vom Proyëkt Hunsrik in Thee Walt, Santa Maria do Herval, RS, Kommentatorin der Radiosendung AHAI und Kolumnistin bei www.brasilalemanha.com.br. E-Mail: equipehunsrik@gmail.com 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *