Colunistas

11/05/2018

Kultural Rees noo Europa (1) - von Solange Hamester Johann*

Am 05 april sin ich inkextii in Porto Alegre un fliye noo Strassbourg, wayl tort paseyert yeetes yoer te “Frii Yoer Festiwal” ore Friilings Festiwal fon unser Moter Xprooch, woo tort “Elsessisch”ore “Platt” kenënt kep.

Strassbourg is ti kapital fom Elssas – xtaat fon Frankraych, woo xon fer Taytxlant keheyert hot - tesweche xpreche tii unser xprooch. Is aach kapital fon te nay rechioon France Est un aach kapital fon te União Européia. Sicher tas in soo fiil hunert yoore ti xprooch xon sich en pisye noo em franseesix ferënert hot, kraat soo wii too hier unser xprooch xon sich pisye am portukeesix aan kepast hot.

Awer, fer es tswete mool, hot Isabelle Dietrich Schoepfer , Direktorin fon te OLCA, mich inkelaat fer tort se fertseele iwich unser inwanerer un foerfaarer un aach iwer ti xprooch woo meyer pis hayt noch xpreche.

Am 09april, montach mitachs hat ich en trefung mit leerine woo tort xuul hale fon unser xprooch. Tas waar kans xeen mit tëne erleepnise un eksperimënte aus thauxe. Tii hale xon xuul in fiile xtet un hon ti unerxtitsung fon te rechiiung un fon te OLCA – Rekionaal Orkanisatsioon fer ti Xprooch un Kultur fer ti rechioon France Est.
Am 10april, tinstach moynts, fon 09 pis 10 uer, iwer en kans xtun, hat ich en interwiew “ao vivo” an te raatio xtatsioon fon Strassbourg aach fer iwer unser layt se xpreche.

Klaych tëm noo, um halep tswelef, waare meyer te haupt phunkt fer xlus mache uf en important moonats fersamlung fon te OLCA. Ti importante mënxe hon sich fiil ferwunert un waare kans erxtaunt tas meyer imer noch taytx hier xpreche un noch mee iwer was ales meyer xermaanixe foleke hier fërtich keprung hon un aach tii fiile un importante xtet woo unser foerfaarer kekrint hon, usw. Tas waar kans xpanent!!!

Tëm noo sin mer mitsamer mitach ese kang un, noo mitach, waar ich inkelaat fer en priwaat fiirung im Musée Alsacien, was mich aarich fiil keert hot, wayl te Direktor woo mich kefiert hot, Adrien Fernique, aach te “Kleene Prins” iwersetst hot uf Elsasisch, un tëm sayn fraa Benèdicte Keck, woo im Kultur Centre xaft, hot mich iwer tray taache in te xtat rom kefiert.

In te neekste woche, tuun ich fer aych wayter fertseele ales was ich mit kemach hon iwer tii rees noo Europa, woo mer noch mool soo fiiles un kuutes erleepe khont weche unser inwanerer, unser xprooch un unser Proyekt Hunsrik-Plat Taytx. Xeene kruus aus Thee Walt.

*Solange Hamester Johann ist die Leiterin vom Proyëkt Hunsrik in Thee Walt, Santa Maria do Herval, RS, Kommentatorin der Radiosendung AHAI – Die Deutsche Stunde der Gemeinden – Block 04 und Kolumnistin bei www.brasilalemanha.com.br. E-Mail: equipehunsrik@gmail.com .Comentários

deslogado
Kelly Nesbitt 14/05/2018, às 04:47

Appvn Apk is free to use Just download Appvn Apk and use it for an extended evaluation period.

deslogado

Thanks you for very nice sharing. I read this article very useful and interesting. Thanks you website designing company in India


  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
Logomarca oficial da imigração alemã no Brasil. Reprodução liberada e recomendada, para uso não comercial.
Para uso comercial e originais em alta resolução: contato@brasilalemanha.com.br.

© 2004-2020 BrasilAlemanha - O portal oficial da imigração alemã no Brasil - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por Sapiência Tecnologia