Esta versão está descontinuada.

Acesse novo site do portal Brasil Alemanha:

https://www.brasilalemanha.com.br

Colunistas

03/12/2020

10 Yoer Partnerxaft fom AHAI Prokram un Proyekt Hunsrik Plat Taytx

Mit unser hërts in fest un fol frayt, sin meyer, fom Proyekt Hunsrik aarich froo fer unser 10 Yoer Partnerxaft se fayre mit unsre xeene un liipe Prokram AHAI.

Ekstraortineyer un special tankpaarkheet fer te liipe un wayt erkhënte Journalist
Sílvio Aloísio Rockenbach, woo uns inkelaat hot fer hier tee komentaar yeete
woch fer aych se mache.

Tas waar paseyert uf te Puch Mese ore Feira do Livro fon Porto Alegre in
noofëmper/2010. Meyer waare en foerxtelung iwer unser Proyekt am mache un
aach unser Khiner Tiksionar am presenteere.

An tëm taach hot Sílvio uns lang tsayt aus kehal un, am ën, hot eyer uns inkelaat
fer tayl se hale in tëm prokram.

Weenich mools hon meyer een woch feel kelos, wayl ayer kompanii kans
important is fer uns, soo wii te journalist Sílvio Rockenbach, woo te 1° waar
woo an uns keklaapt hot un mit sayn kretipiliteet uns unerxtitst hot un soo fiil
keholef tas unser Proyekt pekhant kemach kept is un ferprayt kang is.

Fiile importante kontakte khonte meyer mache, iwer tii 10 yoer, wayl, woo mer
aan khom sin, hon ti layt xon keheyert kehat iwich unser aarwat, unser picher,
unser opjektiife, usw., wayl se tee Prokram heere un unser komentar tepay.
Tesweche, liipe heerer, meechte meyer en “Prosit” aan xtoose uf noch 10 yoer
kuut partnerxaft, uf ti kuute froynte un uf ti fiteliteet un persistëns fon mënxe
woo sich um ales khimere, was unser kultur un unser wortsle uf heept.

Prosit, Sílvio Aloísio Rockenbach,
Prosit, liipe heerer,
Prosit tsum AHAI-Prokram.
un Xeene Kruus fer aych al.Comentários

Participe! Aqui sua opinião vale muito.


  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
Logomarca oficial da imigração alemã no Brasil. Reprodução liberada e recomendada, para uso não comercial.
Para uso comercial e originais em alta resolução: contato@brasilalemanha.com.br.

© 2004-2021 BrasilAlemanha - O portal oficial da imigração alemã no Brasil - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por Sapiência Tecnologia

Publicidade