Esta versão está descontinuada.

Acesse novo site do portal Brasil Alemanha:

https://www.brasilalemanha.com.br

Colunistas

29/06/2014

matéria de: Solange Hamester Johann

Proyëkt Hunsrik 1038

INWANERUNG IN UNSERE FIILE XERMAANIXE KEMAYNTE

Haloo, hier is Solange Hamester Johann, fom Proyëkt Hunsrik.
INWANERUNG IN UNSERE FIILE XERMAANIXE KEMAYNTE
Mëyer sin ti fëstlichkheete fon te “190 Yoer Xermaanix Inwanerung” yëts
im neekste yuuli moonat am prepareere.
Kexichte un pilter am samle fer ausxtëlunge mache, friirixe aarwate,
erleepnise fon alte tsayte erinere…
Un mer khan xpiire tas yeete familye sich am intërëseere is fer se hëlfe un
sich teel am fiile is fon tëm kroos kexicht woo unser foerkhomer uf kepaut
hon.
Woo mer mëyer too traan xaft, soo fiil mëyer tings fint mer fer xtuteere, fer
mit te layt se xprëche un aus frooe, tas ti kexichte komplët wëre.
Ti kexicht fon yeete familye is important fer ti kreesere kexichte fon te
kemaynte samer xtële. Yeete ëne khan mit hëlfe wën ëyer sayn aychne
familye kexicht këwe tuut fer en museum ore tas puplitesëyert.
Manich mool khan en alt pilt fiiles fertseele iwich ti familye, tëne sayn
aarwat, sayn khiner, sayn erleepnise. En priif woo frier kexrip këp is khan
uns aach pis an anere tsayte nëme un importante informatsioone këwe
iwich phunkte woo noch nët pekhant waare.
Tas ales sin tokumënte woo ti inwanerung kexichte samer flike, wii en tëk
woo samer keneet wërt.
Tas hayst Kultural Ërepxaft ore Patrimônio Cultural, aarich important tas ti
foleke sich an ëtwas eenich hale un wayter lërne fer sayn nookhomer, woo
sayn aychne folek itentiteet këpt, tsaycht tas mer eensichst sin. Tas Hunsrik
folek hot xon mee wii 1.000 yoer sayn kexichte rejistrëyert. Un mëyer mise
hëlfe tas tas leewent playpt fer unser neekste xeneratsioone.
Mëyer, xermaanixe nookhomer, khëne tii woo foer uns khom sin too temit
eere: tëne iire kexichte fertseele, tas tii xtarke layt fon unsere familye nët
ferkës wëre.
Xeene kruus aus Thee Walt

Download do arquivo de áudio

  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
Logomarca oficial da imigração alemã no Brasil. Reprodução liberada e recomendada, para uso não comercial.
Para uso comercial e originais em alta resolução: contato@brasilalemanha.com.br.

© 2004-2022 BrasilAlemanha - O portal oficial da imigração alemã no Brasil - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por Sapiência Tecnologia

Publicidade