Esta versão está descontinuada.

Acesse novo site do portal Brasil Alemanha:

https://www.brasilalemanha.com.br

Colunistas

06/10/2014

matéria de: Solange Hamester Johann

HUNSRIK 1052

Ouça o áudio >>>

Haloo, hier is Solange Hamester Johann, fom Proyëkt Hunsrik.

WËYERT KËWE FER TI NATUER:


Hërkot hot ti mënxe im Eetem Kaate ketsoo. Tas is en simpool fer uns se tsayche tas mer in ëng ferpintung leewe khëne un mise mit te natuer.
Woo un wan hot ti mënxheet ti eenichkheet mit te natuer ferloer? Tsayt wan siin mer ploos foer uns was uns këlt këpt, was unsere intërëse erfile tuut, was susës kenënt is?
Tas als eensichste opjektiife uns foer hoole is nët richtich. Mëyer khëne, toch, susës hon oone ti natuer fernichte, wën mer aarwate aus suuche woo nët xaate mache fer unser umwëlt… Ore wën ti aarwat mit te natuer se tuun hot, ales richtich mache tas tas plats noch mool sich restaureere khan.
Lant, ëyert, krunt, pootem; planse un walt, pluume, fruchte un naarungs mitle; reen, waser, pache un mëer, luft un wint; ti wilte tiire, tas hauslich fii un ti mënxe, ales mitsamer in harmonii hot Hërkot kepleent, un te mënx is tii ortnung am ferënere.
Yeete persoon khan un mus sayn teel tuun, eep es tsuu xpeet wërt, tas unser khiner un ëngels khiner aach noch ëtwas ërpe khëne fon tee xeen wëlt. Tas is unser flicht als mitkliiter fon tëm planët, woo unser haus is: tas woo Hërkot uns kemiit hot ploos fer phaar yoore.
Un mëyer xtële uns aan wii kriicher woo ti wëlt fernichte mise, wii wën ti natuer en faynt wëyer.
Mëyer mise unser seel peruiche un unser ferpintung mit te natuer noch mool in hole, noch mool ferxteen. Ales wil uns hëlfe tas mer en pëser leewe khëne hon. Un soo unsere nookhomer.
Yëts, am 4º oktoower, Taach fom te Natuer , un tëswëche, aach te taach woo Hayliche Fransiskus fon Asis erinërt wërt, tee woo mit te tiercher fertseele khont , wayl ëyer em Hërkot sayn pleen ferxtan hat, tuun mëyer uns en pisye too triwer iwerleeye un uns ti flicht foer hole fer en pisye mee mache fer ti natuer uf heepe ore preserweere.
Xeene kruus aus Thee Walt.

  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
  • brasilalemanha
Logomarca oficial da imigração alemã no Brasil. Reprodução liberada e recomendada, para uso não comercial.
Para uso comercial e originais em alta resolução: contato@brasilalemanha.com.br.

© 2004-2022 BrasilAlemanha - O portal oficial da imigração alemã no Brasil - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por Sapiência Tecnologia

Publicidade